خمیر سازی

مواد اوليه مورد استفاده جهت ساخت خمير عبارتند از: خمير الياف كوتاه (هاردوود)،خمير الياف بلند(سولفيت و سولفات) ، مواد افزودني نظير مواد ضد عفوني كننده ، مواد پر كننده و مواد مربوط به افزایش دهنده مقاومت تر و خشك كاغذ . مواد ذكر شده با درصد هاي مشخص در مخزني بنام پالپر با هم مخلوط شده و در چستهاي موجود ذخيره مي گردد. قبل از رسيدن خمير به ماشين كاغذ، خمير از پالايشگرهاي مختلفي جهت تميز شدن و همچنين از دستگاهي بنام ريفاينر جهت رشته رشته شدن عبور كرده و پس از آن به ماشين كاغذ تغذيه مي گردد.

ماشین کاغذ

خمير آماده شده ازطريق فن پمپ ها به قسمت هد باكس و از آنجا به ميان دو واير (بالايي و پاييني) فرستاده شده و از طريق واير پاييني به فلت انتقال مي يابد، سپس بوسيله دو پرس به سطح سيلندر چسبانده ميشود. با فشار بخار موجود در سيلندر و توسط دو هودي كه در بالاي سيلندر قرار دارند، هواي داغ به سطح كاغذ دميده شده و كاغذ تا حد استاندارد خشك ميشود. پس از خشك شدن ،كاغذ به قسمت پاپريل منتقل شده و روي اسپول پيچيده مي شود. پروسه توليد در كابين كنترل بوسيله سيستم PLC(كنترل كامپيوتري) نظارت ميگردد.

تامین آب , هوا و بخار

آب مصرفي بوسيله كانال آب بيرون كارخانه كه از رود دز تغذيه مي شود ، تأمين شده و پس از تصفيه به مصرف واحدهاي مختلف مي رسد.هواي مصرفي توسط دو دستگاه كمپرسور توليد شده و با فشار bar 8-9 به سالن توليد ارسال ميشود.بخار مصرفي سالن توليد از طريق واحد تأسيسات و بوسيله يكي از دو بويلر موجود در كارخانه توليد شده و به سالن ارسال مي گردد، اين بخار داراي فشارbar 12-16 مي باشد.بخار توليد شده پس از مصرف در سيلندر خشك كن (Mg) تقطير شده و مجدداً به قسمت تاسيسات برگشت داده ميشود.

وایندر - برش و بسته بندی

در بخش برش و بسته بندي كاغذ از بين دو استوانه (كلندر) عبور كرده و با فشار آنها كاغذ اتو شده كه اين عمل باعث نرم شدن و چسبيدن لايه هاي كاغذ مي شود، سپس بسته به نياز مشتري از نظر تك لايه يا دو لايه و عرض مورد درخواست مشتري كاغذ بريده و بصورت رول بسته بندي مي گردد. پس از كنترل رولها توسط واحد كنترل كيفيت محصول نهايي به انبار محصول جهت بارگيري منتقل ميشود.

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

واحد كنترل كيفيت شركت حرير خوزستان شامل دو بخش ميكروبيولوژي و آزمايشگاه كاغذ ميباشد كه در بخش ميكروبيولوژي مطابق با استاندارد ملي بر روي محصول و خمير وارده آزمايشهاي لازم انجام ميشود ، تجهيزات در اين بخش شامل آون- انكوباتور چيلردار-چراغ بنزن- -ترازوي ديجيتال- بن ماري-كلني كانترو اتوكلاو ميباشد. در بخش آزمايشگاه كاغذ انواع آزمايشات مربوط به كاغذ مطابق با استاندارد ملي 627 انجام ميگيردكه اين آزمونها شامل : 1- تعيين رطوبت 2- اندازه گيري PH كاغذ 3- تعيين گراماژ 4- درصد خشكي 5- فرينس يا رواني C.S.F) -6) مقاومت MD -7مقاومت CD -8كرپ 9- مقاوت تر 10- PH سوسپانسيون خمير و آبهاي مصرفي 11- پروفايل گراماژ و رطوبت 12- ضخامت 13- زمان جذب آب 14- وجود يا عدم وجود ASH OBA -15(درصد خاكستر) 16- اندازه گيري كلر آزاد 17- انجام آزمونهاي لازم بر روي آب بويلر شامل (سختي-PH-فسفات-سولفيت-TDS). تجهيزات اين بخش شامل : ترازوي ديجيتالی-كاتر كاغذ بر-دستگاه تنسايل-آون-دستگاه ضخامت سنج ديجيتال-دسيكاتور-دستگاه هند شيت ميكر-دستگاه فرينس(C.S.F)-كوره الكتريكي-ميكروسكوپ-PH متر-TDSسنج-دستگاه UV و قيف بوخنر مي باشد.