پس از آن که مناقصه و یا مناقصه مورد نظر را انتخاب فرمودین لطفا فرم مزایده را دانلود کرده و پس از تکمیل از همینجا آپلود کنید . با تشکر شرکت حریر خوزستان